Per a la redacció dels continguts es recomana seguir les pautes següents: