Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIGENT

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on jueves marzo 10, 2022
NomAccés per a la consulta dels fons.
ObjectiuInstruccions per a la consulta dels documents en sala.
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica. 
Documentació associada

Normativa d’accés aprovada per Consell de Govern de 4 de març de 2003:  https://links.uv.es/bVi68WI

Normes per a utilització del fons històric: https://ir.uv.es/UyqQ8Qa

Servei d’auto còpia: http://ir.uv.es/5X3UQ5I 

Dates d’elaboració i revisió Juny 2021 i març 2022.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca.

Accés per a la consulta dels fons

L’accés a la biblioteca és lliure per a tota la comunitat universitària i per a la societat en general. Caldrà ajustar-se a la normativa vigent: https://links.uv.es/W7dhD0u

Per a demanar la consulta dels fons, l’usuari pot vindre directament a la Biblioteca o bé sol·licitar-ne cita per mitjà del formulari de la Biblioteca respon: http://ir.uv.es/AgzBMJ1

El control de les cites es farà mitjançant Teams en els dos casos:

 • En el cas de les sol·licituds rebudes telemàticament, s'encarregarà, normalment, el personal d'administració o bé, el personal C1 i A2.
 • En el cas de les sol·licituds rebudes presencialment, s'encarregarà el personal C1 i C2.
 • Per a la introducció de les dades de la cita en Teams cal seguir el procediment corresponent. Cal ser-ne especialment curosos en la introducció.

Cal tenir en compte que també s'atendrà mitjançant cita les sol·licituds de consulta dels llibres de préstec interbibliotecari que no poden endur-se els usuaris al seu domicili.

Abans de la consulta

Abans de la consulta caldrà tenir en compte que aquesta serà tractada en funció de l’antiguitat del fons i de l'estat de conservació del document:

 • Per al fons modern:
  • Abans de donar cita, cal valorar si el document es pot prestar. En cas afirmatiu es canviarà en el registre d'exemplar, el camp Política d'exemplar, de "consulta" a "general". La valoració la farà el personal técnic. El canvi en el registre d'exemplar, el farà el personal C1
  • En el cas de que l'exemplar haja de consultar-se en la sal, es revisarà l'estat de conservació.
 • En el cas del fons antic (manuscrits, incunables, impresos antics i fons patrimonial), abans de permetre’n la consulta, caldrà que qui atenga la consulta en sala, prèviament, comprove:  
  • Que les obres a consultar-hi no estiguen disponibles digitalment a: Somni o a altres biblioteques digitals o bé que  n’hi haja còpia microfilmada a la Biblioteca. 
  • En el cas que l'usuari hi haja de consultar l'obra físicament, caldrà comprovar-ne també l’estat de conservació.
  • Si hi ha algun dubte respecte a l'estat físic, caldrà consultar al personal de restauració i conservació.
  • Si no pot ser-ne consultat degut al mal estat, li serà comunicat a l'usuari. Caldrà apuntar-ho a l’Excel de restauració.
  • Prèviament al lliurament del document a l'usuari cal fullejar-lo, davant d'ell, per assegurar-se que el document està íntegre. Per a fer aquesta operació, caldrà utilitzar guants.
 • Els documents es prepararan amb suficient antelació a la data de la consulta i seran col·locats en els carros que pertoque.

Una vegada acceptada la consulta, l’usuari accedirà a la Biblioteca per la Planta baixa.  L’usuari s’identificarà al taulell de recepció. Abans de pujar-ne a la sala Pérez Bayer li serà proporcionada una clau per a deixar dins d’un armari tots els objectes no permesos així com la resta de les seues pertinences. També, si li calguera, li serà proporcionat un polar per al fred. L’usuari sols podrà entrar a la sala amb l’ordinador personal i els objectes permesos.

 • Per a la consulta concreta d’un document, l’usuari hi haurà d’identificar-se i es comprovarà a Teams que les dades de la cita són correctes. A més, per a la consulta del fons antic, caldrà que òmpliga, també els llibres registre disponibles al taulell de la sala Pérez Bayer. Hi ha dos llibres registre:
  • Un per a anotar-hi els manuscrits (signatura BH Ms.).
  • Un per a anotar-hi la resta del fons antic que inclou les signatures: BH Inc., BH A, BH C, BH Diar. Antic, BH E, BH FA, BH G, BH LA, BH Q, BH R, BH T, BH X, BH Y, BH Var. F, BH W, BH Z.
 •  Pel que fa a la col·locació dels investigadors dins de la sala es procedirà de la següent forma: els primers llocs seran reservats per a la consulta del fons més valuós (manuscrits, incunables, impresos antics i fons de reserva) per aquest ordre. 
 • Per a la consulta dels fons serà lliurat a l’usuari: 
  • Un faristol i un coixí adequats a la dimensió de cada document. 
  • La capsa amb el material necessari per a la consulta (llapis, paper-barrera, lupa, pesa, metre i guants) (kit de l'investigador).

Durant la consulta

Quant a la supervisió per part del personal durant la consulta cal tenir present sempre el caràcter patrimonial d'una part del fons de la Biblioteca. Per això cal extremar les precaucions i assegurar-se que:

 • El personal controla la consulta per part de l’usuari a través de l’ordinador connectat a la càmera de seguretat. 
 • Si el personal detecta algun comportament inadequat per part de l'usuari amb relació al tractament que fa dels documents que consulta, li demanarà que evite o corregisca aquesta actuació.
 • Si l’usuari haguera d’eixir-ne momentàniament, en el cas del fons més valuós (manuscrits, incunables, etc.), hi haurà de deixar els documents que consulte al taulell fins que torne a entrar-hi. 

Finalitzada la consulta

En finalitzar la consulta:  

 • L’usuari farà la devolució del document i li serà tornat el document que l’identifica que hi haja lliurat, si és el cas.
 • Es preguntarà a l'usuari si té la intenció de tornar-ne o no a consultar el mateix llibre, si és afirmatiu, s'introduiran les dades en una nova consulta a Teams
 • Els documents consultats seran revisats davant de l'usuari, per tal de comprovar-ne la integritat.
 • Es comptaran en ús en Alma els documents consultats, d’acord amb les instruccions del Manual de Alma (https://angela.uv.es/x/m4dIAw).
 • Es comptabilitzarà la consulta a Teams. 
 • Al document, si és de fons antic o és de fons modern no prestable, si no en té banda ni codi de barres, caldrà fer-li’n aquests tractaments per part del personal C2. 
 • La revisió del registre d’exemplar i l’activació del codi de barres, etc. la farà el personal C1. 
 • Si durant la consulta és detectat algun error bibliogràfic, el document serà passat a la secció de Procés Tècnic.
 • Finalment, una vegada siga processat tècnicament, el document consultat serà tornat a la seua localització als depòsits.
 • No labels