Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIGENT

The first version was created on viernes octubre 8, 2021
The content was last modified on jueves marzo 10, 2022
NomGestió d’espais, instal·lacions i equipaments de la Biblioteca.
ObjectiuSistematitzar l’accés del personal, usuaris i visitants als espais de la Biblioteca.
ResponsableDirecció de la Biblioteca. 
Abast i aplicacióPersonal de la Biblioteca Històrica, del Servei de Biblioteques i Documentació (SBD), de la Fundació General de la Universitat de València, personal de seguretat, de consergeria, de l’empresa de control d’accessos i de manteniment de l’edifici de la Nau. 
Documentació associada

Normativa d’accés aprovada per Consell de Govern de 4 de març de 2003.  https://links.uv.es/bVi68WI 

Dates d’elaboració i revisióJuny 2021.
Desenvolupament del procés

Grup de treball de procediments de la Biblioteca


Definició d’espais

 La Biblioteca Històrica compta amb els següents espais de treball i atenció al públic: recepció, sala de reunions, sala Pérez Bayer, sala Duc de Calàbria, despatxos, depòsits, taller de digitalització, taller de restauració i sala Thesaurus. 

 • Recepció 

Localització: Planta baixa.

Definició: espai d’entrada a la Biblioteca. Està format pel taulell de préstec i d’atenció als usuaris, els armariets per a depositar els seus objectes personals i els aparells per a la consulta dels documents en microforma. Aquest espai és on el personal C1 i C2 desenvolupa part de les seues tasques i té també els seus armariets d’ús personal. 

Accés: lliure. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de la Biblioteca. 

La zona interna del taulell és únicament d’accés restringit amb targeta per al personal de la Biblioteca. 

 • Sala de reunions

Localització: planta primera. 

Definició: espai on es fan reunions de la Biblioteca i de l'SBD i on fa treball intern el personal de la Biblioteca. 

Accés: restringit al personal de la Biblioteca i de l'SBD. 

Responsable d’obertura i tancament amb targeta: personal de la Biblioteca. 

 • Sala Pérez Bayer

Localització: planta segona. 

Definició: sala per a la consulta dels fons de la Biblioteca i la realització de classes. És visitable. 

L’accés per a la consulta del fons està regulat per normativa aprovada per Consell de Govern del 2003 (https://ir.uv.es/gLINoI5).

Responsable d’obertura i tancament amb targeta: personal de la Biblioteca. 

 • Sala Duc de Calàbria

Localització: planta segona. 

Definició: Sala d’exposicions i altres activitats de la Biblioteca Històrica. 

Accés: 

Des de la biblioteca: 

Restringit al personal de la Biblioteca. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de la Biblioteca. 

En començar i acabar la jornada laboral cal obrir i tancar amb clau. Durant tota la jornada es funciona amb targeta. 

Des del Rectorat: 

Lliure durant les exposicions, controlat per personal de control de sala. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de seguretat. Si cal obrir de forma extraordinària, el personal de seguretat ha d’avisar a la Biblioteca Històrica. 

 • Despatxos 

Localització: planta quarta. 

Definició: espai de treball intern del personal de la Biblioteca. 

Accés: restringit al personal de la Biblioteca i, eventualment, usuaris, proveïdors i personal tècnic.

Responsable d’obertura i tancament amb targeta: personal de la Biblioteca. 

 • Depòsits 

Localització: plantes baixa, primera, segona, tercera i quarta. 

Definició: espai on són custodiats i conservats els fons de la Biblioteca. 

Accés: restringit al personal de la Biblioteca. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de la Biblioteca. 

L’accés principal als depòsits és amb targeta, tret del Depòsit 2. Per accedir a aquest depòsit cal, a més, la petjada digital. Les portes d’emergència dels depòsits són únicament d’eixida.

Els accessos de la sala i l’alter de Duc de Calàbria i del Depòsit 2, cal obrir-los amb clau al començament de la jornada laboral i tancar-los en finalitzar-la. Durant el transcurs de la jornada l’accés és sols amb targeta. 

 • Taller de restauració

Localització: planta baixa, al costat del claustre petit de l’edifici de la Nau. 

Definició: espai de treball del personal de conservació i restauració. 

Accés: restringit al personal de conservació i restauració i al personal de la Biblioteca. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de conservació i restauració. 

 • Taller de digitalització i reprografia

Localització: planta quarta. 

Definició: espai on són digitalitzats i reproduïts els fons de la Biblioteca d’acord amb les peticions dels usuaris i el manteniment de la biblioteca digital Somni. 

Accés: restringit al personal de digitalització. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de digitalització.

 • Sala Thesaurus

Localització: planta segona. 

Definició: sala d'estudi oberta als usuaris, tant de la Universitat com externs, per al treball en grup i la consulta de recursos bibliogràfics en versió electrònica. 

Accés: lliure. 

Responsable d’obertura i tancament: personal de consergeria de l’edifici de la Nau. 

Gestió d’espais 

És una tasca fonamental per dos motius que cal tenir sempre presents: 

 1. La fixació d’unes mesures de seguretat que garantisquen la integritat del fons. 
 2. El manteniment de l’estabilitat de les condicions ambientals per tal d’assegurar una preservació correcta dels fons. 


 • Obertura de la biblioteca

Responsables: personal C2 i C1 de la biblioteca. 

Tasques: 

Planta baixa:  

En començar la jornada laboral cal obrir l’espai de recepció, encendre’n els llums, la fotocopiadora i els ordinadors. 

Cal arreplegar l’estoig de claus de l’armari clauer de la quarta planta. Una vegada oberts tots els espais, aquest estoig roman fins que finalitza la jornada laboral al calaix del taulell de la sala Pérez Bayer. Les claus restaran a l’estoig en tot moment. 

Planta segona:  

Cal obrir el doble accés al depòsit 2 i les cambres 2.1 i 2.2, el de la sala Duc de Calàbria i el de la sala Pérez Bayer. En aquesta darrera sala cal encendre els llums, els ordinadors, la càmera de seguretat i la impressora i obrir les finestres. Durant el període de restriccions a conseqüència de la situació sanitària, caldrà engegar-hi també el purificador d’aire. 

La porta corredora d’entrada a la Sala Pérez Bayer:

- Si hi ha usuaris les portes estaran:  mode ««automàtic», la de vidre i l'abatible restarà oberta.

- Si no hi ha usuaris: ambdues portes tancades, l'abatible amb targeta i la de vidre en mode «tancat».

Les llums:

-Matí: si no hi ha usuaris, totes les llums romandran apagades.

-Vesprada: si hi ha usuaris, s'encendran totes les llums, si no hi ha usuaris, només es deixarà encesa, la llum de cortesia.


En acabar els torns del matí i de la vesprada, o sempre que la sala estiga buida, caldrà apagar els llums de la sala i tancar totes dues portes, l’abatible i la corredora (mode «tancat»). 

Planta tercera:  

Cal obrir l’alter de la sala Duc de Calàbria. 


 • Tancament de la Biblioteca

Cal assegurar-se que tots els depòsits resten tancats i amb els llums apagats. 

Responsables: personal C2, C1 de la Biblioteca Històrica.

Tasques: 

Planta 2: 

Dipòsit 2: cal tancar les portes amb clau de les cambres 2.1 i 2.2 i el doble accés al depòsit.

Sala Duc de Calàbria: cal tancar l’accés a la sala (amb sols dues voltes de clau). Si s'ha quedat alguna llum encesa ( columnes, capitells ... ), cal apagar-les (des dels interruptors que estan entre les dues portes d'accés).

Sala Pérez Bayer: cal apagar els llums, els ordinadors, la impressora i el purificador d’aire si és el cas, així com tancar les finestres. També cal recordar apagar les bases múltiples que es troben davall del taulell. Cal arreplegar l’estoig de claus del calaix del taulell i deixar-lo a l’armari clauer de la quarta planta. Finalment, es tancaran les portes de la sala, la de fusta amb targeta i la de vidre en mode «tancat».

Planta 3: 

 Alter Duc de Calàbria: cal tancar amb clau la porta (amb sols dues voltes de clau).

Planta 4: 

Despatx: cal apagar-ne els ordinadors i els llum i tancar les finestres i la porta de vidre. 

Planta 0: 

Cal comprovar que resten al seu lloc totes les claus dels armariets. Si s'observa que algun usuari ha oblidat els seus objectes personals o s’ha emportat la clau de l’armariet, cal avisar-ne per telèfon el personal de seguretat i enviar-ne un correu electrònic a historica@uv.es

Cal apagar-ne els ordinadors i les llums i tancar l’espai del taulell amb targeta. 

Finalment, cal apagar les llums de recepció i de l'escala,  deixar-ne la porta automàtica en mode «obert» i tancar amb targeta la porta de fusta d'accés a la Biblioteca.