Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Per a modificar un registre bibliogràfic cal obrir l'Editor de Metadatos. Per a fer qualsevol canvi a un camp variable del registre, se situarà el cursor en el camp i ja es poden començar a editar i realitzar els canvis que es desitgen. Per als camps variables premerem CONTROL+F o bé Editar >> Abrir formulario.

Hi ha tres rutes per a accedir a un registre bibliogràfic al qual vulguem realitzar alguna modificació:

  • Buscant el registre en la caixa de cerca permanent, una vegada localitzat, premem en Editar registro


En aquest moment s'obrirà l'Editor de Metadades i podrem realitzar les modificacions pertinents.


  • Des de Recursos >> Catalogación >> Editor de Metadatos


Igual que en el cas anterior, s'obrirà l'Editor de Metadades i podrem realitzar les modificacions pertinents.

  • Des del propi Editor de Metadades seleccionant el menú Herramientas >> Navegar encabezados Bib


Aquesta opció ens permet navegar pel nostre repositori institucional per nom d'autor, matèria, sèrie, títol i classificació. Seleccionem l'opció que vulguem i s'obtenen els resultats. Per a visualitzar el registre que es desitge es prem a Ver.


Seleccionem Editar i s'obri l'Editor de Metadades i podem començar a realitzar les modificacions.


  • No labels