Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Només podrem rebre, editar i borrar exemplats vinculats a la nostra biblioteca i sempre des del taulell d’Adquisicions.

5.1. Rebre un exemplar

El procediment de recepció d’exemplars consisteix primer en activar el nou exemplar com a rebut, i seguidament en actualitzar la informació de les existències que es veu en PRIMO. El procediment és diferent si la revista té POL (revista de subscripció, o donatiu amb POL) o si no en té:

5.1.1. Revistes amb POL (subscripció o donatiu amb POL)

Primer hem de triar el departament d'Adquisicions de la nostra biblioteca: si no estem al departament d'Adquisiciones no podrem rebre:

 Anar al menú superior i cercar en Adquisiciones-Recibir:


  Triar la pestanya Continuo: en aquesta pestanya apareixeran totes les revistes amb POL que tinguen ubicació en el departament d'adquisicions de la biblioteca triada.

A la part superior está l'opció Mantener en el departamento, amb tres ubicacions possibles: Copy cataloging, Physical processing y Temporal storage. Normalment apareix marcada per defecte i s’utilitza per a indicar que els exemplars rebuts no estiguen disponibles fins que no s'acaben tot el processament dels mateixos (catalogació, segellat, magnetitzat, teixellat...).

L'opció Mantener en el departamento ha d'estar sempre desactivada, per tal que l'exemplar rebut passe directament a l'estat Ejemplar en su lugar i no siga necessari el codi de barres ni el Processament post-recepció.

A continuació buscarem la revista, una vegada la tinguem en pantalla, clicarem als tres puntets que hi ha al costat del títol en l'apartat Gestionar ejemplares.Seleccionarem el o els exemplars que volem rebre i clicarem en Guardar y recibir. Si tornem a entrar en Gestionar ejemplares una vegada rebuts veurem que ja apareix la data de recepció i que no podem tornar a seleccionar eixos exemplars per rebrel's:

L’exemplar ja està rebut, i ara haurem d’actualitzar aquesta informació al registre d'existències per tal que es puga veure correctament a PRIMO. Per això hem de fer servir les quatre Normalization Rules (NR):

  1.  Esborrar 863/4/5
  2.  Esborrar 866/7/8 (important: sempre que apliquem aquesta regla, hem de recordar que per a protegir les 866 que vullgam conservar, hem d'afegir un subcamp $8 9)
  3.  MARC21 Expand by Holding 863/864/865 Task
  4.  MARC21 Expand by Holding 866/867/868 Task
  5. I un últim pas per tal que s'apliquen les quatre normes: Guardar (al guardar el registre, les etiquetes generades per les NR s'ordenen i s'eliminen els camps buits).

Aquesta tasca té com a objectiu actualitzar la informació de l’existència a PRIMO, esborrant primer la informació anterior, i generant-la de nou amb la darrera actualització feta: la inclusió d’un nou exemplar.

L'etiqueta 866 conté la informació dels fons rebuts que es mostrarà a PRIMO. Al resum d'existències a PRIMO v ( dues descripcions diferents: 1) la procedent dels fons migrats de Millenium, amb tota la informació d'enumeració i cronologia, i 2) la dels exemplars, que es veurà d'una manera detallada a la descripció dels exemplars, i d'una manera concisa al resum d'existències:Abans d’aplicar les primeres normes i esborrar la 866 per generar una nova, haurem de protegir les etiquetes 866 que volem conservar, amb un subcamp $8 9:

Amb l'ús d'aquest subcamp, ALMA sap que eixa o eixes etiquetes les ha de conservar en el moment d'aplicar la norma d'esborrar.

IMPORTANT: De moment farem la tasca d'actualitzar el registre d'existències a PRIMO aplicant cada una de les regles consecutivament, a l’espera de tindre tot el procés automatizat a una única norma, la d'aplicar al guardar (NR MARC21 Holding Normalized on Save).

1. Anem a Editar-Mejorar el registro i s’obre la finestra amb totes les regles de normalització.  Aplicarem per ordre primer la regla que esborra les 863/4/5 anteriors. L’existència queda sense 863/4/5:

2. Després esborrem les 866/7/8 (recordeu que les 866 que es vullguen conservar i no esborrar, s’ha de protegir abans amb un subcamp $8 9). El registre queda sense 863/4/5 ni 866/7/8:
3. Ara generarem noves 863/4/5 i 866/7/8 amb les Normalization Rules Expand Holding by 863/4/5 i Expand Holding 866/7/8:

Per a que els canvis siguen efectius, hem de Guardar:


La vista a PRIMO queda actualitzada:5.1.2 Revistes sense POL

Per rebre un número d'una revista sense POL (per exemple, un número de donatiu), només haurem de modificar l'etiqueta textual 866 del registre d'existències per tal que la informació amb el nou número aparega al resum d'existències a PRIMO:

 

Afegim al subcamp $a la informació de l'enumeració i cronologia que completa el donatiu:


I l'actualització en PRIMO és immediata: 

Aquest és el procediment que farem servir per incluir qualsevol número anterior a juliol de 2020 (data de migració de Millenium)

5.2. Esborrar un exemplar

Per poder esborrar un exemplar cal tindre permisos per poder fer-ho. Anirem a la mateixa pantalla que hem anat per rebre exemplars, triem el exemplar que volem exborrar, anem als tres puntets que hi ha a la dreta i seleccionarem l'opció esborrar.
  • No labels