Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4.1. Creació d'exemplars amb patró de predicció

Per utilitzar els patrons de predicció necessitem tres condicions:

 • una POL (comanda)
 • etiquetes 853/4/5 i pattern field al registre d'existències
 • informació registrada a Información del siguiente fascículo

Si el registre d'exemplar no té associada una POL caldrà associar-la (Veure punt 3). Hem d'assegurar-nos que certa informació està inclosa a la POL correctament:

 • Interval de subscripció
 • Dates de la subscripció (indicar data d'inici de la subscripció - però no la data final si la subscripció està activa); els exemplars que crearem han d'estar inclosos al període de subscripció indicat a la POL)


Establirem els formats de numeració i cronologia de cada revista i el seu patró de predicció anual seguint aquests pasos:

1.- Buscar la revista

Títulos físicos per títol o per ISSN, anem a Existencias i seleccionem el registre d'existències corresponent. Editem el registre d'existències amb el botó Editar del desplegable de la dreta; s'obri l'editor de metadades per al registre d'existències:


2.- Crear el patró:

El patró d’una revista s’indica a les etiquetes 853, 854 i 855. És molt important crear bé aquest patró per a que els exemplars es generen correctament. Les etiquetes es poden crear a mà, des del Menú Editar >> Añadir campo (o tecla F8) i introduint els subcamps i els valors corresponents, o utilitzant una plantilla prèviament creada, des del menú Editar >> Expandir desde la plantilla (o tecles Ctrl+E).


Al segon cas, el sistema permet seleccionar la plantilla amb el patró que més s'ajusta a la periodicitat de la revista que tenim (mensual, trimestral, anual...) a partir d'un desplegable.


Quan cliquem en Acceptar, es creen automàticament les etiquetes 853 i 590 corresponents d'acord amb la periodicitat triada i la plantilla prèviament dissenyada:


Atenció: A la majoria dels casos treballarem amb existències que ja tenen les etiquetes 853/4/5. El que caldrà fer no és crear els patrons de nou, sinò revisar eixes etiquetes i modificar-les afegint els subcamps que ALMA necessita per crear correctament els exemplars. (veure punt 3).

3.- Introduir la informació del següent exemplar esperat.

Cal situar el cursor a l'etiqueta 853 (si no, no funciona!, no apareix activa l'opció que necessitem) i seleccionar el menú: Herramientas >> Registro de existencias MARC 21 >> Información del siguiente ejemplar esperado (o tecla F3).


S'obri una finestra que omplirem amb la informació del següent exemplar esperat. La informació s'utilitzarà per fer la predicció d'un cicle anual, que volem que siga d’un any complet (de gener a desembre), que es com solen anar les subscripcions.


Per omplir aquesta finestra, s'ha de tindre en compte la informació de l'etiqueta 853 que hem creat. Després d’omplir totes les dades, fem clic al botó Cerrar.


Atenció al camp Fecha de emisión: la data que hi posem és la data en la qual es publica el primer exemplar de l’any que esperem; a partir d’aquesta data, es generen les dates d’emissió dels següents exemplars. S’ha d’ajustar bé per que els exemplars no es reclamen abans de la seua publicació. A més, aquesta data ha de ser igual o posterior a la data d’inici de subscripció de la POL.

Observem la correl·lació entre els subcamps de numeració i cronologia del patró creat amb els camps a omplir amb la informació de l’exemplar esperat:

Els camps que Alma ens oferirà en aquesta finestra variaran segons el patró de la revista que hem indicat a l’etiqueta 853. Aquests són dos exemples:

 • Revista anual:
 


 • Revista trimestral amb estacions:Observem que als registres que tenen un patró de predicció actiu, apareixen uns prismàtics a l'etiqueta 853.


4.- Crear exemplars

Amb aquesta informació, el sistema ja pot crear els exemplars previstos per fer la recepció posteriorment. Seleccionem el menú Herramientas >> Registro de existencias MARC 21 >> Abrir ejemplares del patrón de predicción


ALMA obri una finestra que mostra la informació dels següents exemplars esperats: descripció, estat i data de recepció prevista. Revisem aquesta informació i, si és correcta, cliquem a Guardar. Si no és correcta, fem clic a Descartar i revisem el patró que havíem creat (853).Ja tenim creats els exemplars que necessitem el primer any. Així, es podrà fer la recepció i la reclamació de forma automàtica.


Si seleccionem el nostre registre d'existències, al menú de la dreta (tres punts) apareix l'opció Ver ejemplares. Cal fixar-se en aquesta informació:

 • Año, volumen, descripción: dels exemplars que hem creat
 • Estado (no está en su lugar), Tipo de proceso (Adquisición), Fecha de recepción (buida): perquè els exemplars encara no han arribat, no els hem rebut.


Per crear els exemplars de suplements i índex juntament amb els exemplars dels fascicles, s’han de crear primer els tres patrons (853 per a fascicles, 854 per a suplements i 855 per a índexs) i després obrir els exemplars.


4.2. Creació d'exemplars sense patró de predicció

També es posible crear un exemplar sense patró de predicció. Aquesta opció la podem utilitzar també per a donatius que no siguen regulars. Anirem creant els exemplars a mida que ens arriben, d’un en un, i podem rebre'ls immediatament o en un moment posterior.

Seguirem aquests pasos:

1.- Seleccionem la revista i anem al registre d’existència corresponent. Seleccionem l’opció Ver ejemplares.


2-. Fem clic a l’enllaç Añadir ejemplar:

3-. S’obri la pantalla de l’editor d’exemplar físic on hem d’emplenar la informació següent:

 • Tipo de material: Fascículo
 • Política de ejemplar: Consulta
 • Fecha de recepción: amb la data en la qual es rep  (en el cas que es vullga rebre en el moment de la creació)
 • Enumeración A: primer nivell de numeració (normalment serà el número del volum (v.)
 • Enumeración B: segon nivell de numeració (normalment el número (no.)
 • Cronologia I: primer nivell de cronologia (normalment any)
 • Cronologia J: segon nivell de cronologia (normalment mes=
 • Descripción: Amb tota aquesta informació, en clicar al botó Generar es genera la informació del nou exemplar. El format d'aquesta informació va lligat a les plantilles que s'han configurat prèviament.

Finalment haurem de Guardar per tal que es genere el nou exemplar. En rebre'l, ALMA ja el mostrarà a PRIMO com la resta d'exemplars.

4.3 Extrapolar kardex (crear nous exemplar amb el mateix patró)

Per crear els exemplars dels cicles anuals següents, ja no caldrà crear una 853 si no hi ha hagut cap canvi al patró de la revista, bastarà amb obrir més exemplars seguint el patró de predicció ja creat.

Seguirem aquests pasos: buscar la revista, triar el registre d’existències corresponents, clicar als tres punts i triar l’opció Ver ejemplares del menú.


Fem clic a l’enllaç Abrir ejemplares del patrón de predicción:Si la informació introduïda anteriorment és correcta, el patró de predicció funcionarà correctament i el sistema proposarà una nova kardex, amb els exemplars per al següent any:


Si tot és correcte, cliquem al botó Guardar ejemplares. Si no, hem de Descartar i revisar el patró. Els nous exemplars creats estan preparats per a la seua recepció:


Si accedim ara a la pantalla Ver ejemplares, podem veure el nombre d’exemplars per a aquesta existència:


Esta operació es pot repetir vàries vegades per crear els exemplars de diversos anys.

Si els exemplars no es creen correctament o canvia la periodicitat de la revista, haurem d’editar l’etiqueta 853 del patró i les dades del següent exemplar esperat.
 • No labels