Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En aquest apartat es descriuen els processos per a fer una sol·licitud de reserva, els diferents tipus de reserva, i com servir una reserva.

Reservar un document des de Trobes

 • En Trobes, ens identifiquem mitjançant la contrasenya de la UV en el cas dels membres de la Universitat, o mitjançant l´ID per als usuaris externs.

         

 • Cerquem l'exemplar a reservar en la caixa de cerca mitjançant les dades que coneguem i filtrem per les facetes (tipus de recurs, disponibilitat, biblioteca...)

 • Cliquem en el títol del recurs a reservar, obrint-se la fitxa de l'exemplar. Si no ens hem identificat prèviament podem fer-ho ara.

 • Cliquem en Reserva dins de Disponibilidad i seleccionem l'exemplar que ens interessa reservar, ja siga per localització, ja siga per política de préstec. • S'obrirà una nova finestra on haurem d'emplenar obligatòriament la localització de recollida i, opcionalment, comentaris. El sistema ens informarà del temps de préstec.
 • Donem al botó d'Enviar petició.

 • El sistema ens informarà que la petició de reserva s'ha efectuat correctament.

Així mateix, dins de l'apartat de Sol·licituds del Meu Compte, podem comprovar que la sol·licitud s'ha efectuat correctament, l'estat actual de la sol·licitud i procedir a la seua cancel·lació.

Veure també la guía de Trobes: Reserves i sol·licituds en Trobes


Reserva en ALMA

Reservar un document des de Servicios al usuario > Gestionar servicios al usuario.

 • Seleccionem Servicios al usuario > Gestionar servicios al usuario 

 • Cerquem a l'usuari per nom o per núm. de carnet (3) i cliquem en Ir (4).

 • Ja dins de la fitxa de l'usuari seleccionem a Enviar solicitud (5)

 • Introduïm el títol que l'usuari desitja reservar i cliquem en Usuario físico (6).

 • Seleccionem la biblioteca de recollida (7) i donem a Enviar (8). Emplenem la resta de dades si cal  (notas, se necesita antes de...)

 • El sistema ens informarà que la sol·licitud s'ha realitzat amb èxit i ens proporcionarà una identificació de la sol·licitud. En la pestanya de Solicitudes podrem comprovar que la reserva s'ha realitzat efectivament.

Reservar des de l'exemplar.

 • Des de la pantalla principal d'Alma realitzem la cerca de l'exemplar que ens interessa utilitzant el criteri que millor ens convinga. Si hem fet la cerca per Títulos físicos clicarem en la icona dels tres punts suspensius i seleccionem Solicitar. Si, en canvi, hem cercat per Ejemplares físicos l'opció de Solicitar ens apareixerà directament visible.

 • S'obrirà una finestra en la qual tindrem que emplenar obligatòriament els camps marcats amb un asterisc roig (*).
 • En tipo de solicitud, seleccionarem Solicitud de ejemplar físico del usuario,
 • Completem els camps de Solicitante (bé per nom, bé per codi de barres) i Recoger en. Opcionalment, podrem completar altres camps com Se necesita antes de.
 • Finalment, clicarem a Enviar a fi que la reserva s'efectue.

Servir una reserva.

Quan un exemplar amb una reserva és retornat a la biblioteca, ALMA ens avisarà que està reservat i que hem de col·locar-lo en la prestatgeria de reserves.


L'usuari rebrà automàticament un avís de disponibilitat de la seua reserva emès per cataleg@uv.es.

Si anem a Servicios al usuario > Estantería de reservas activas, veurem que ens apareixen les dades de l'exemplar i de l'usuari que l'ha reservat (Mantenido para y la data de sol·licitud i la seua vigència).

Modificar una reserva: cancel·lar, actualitzar data de vigència.

Cancel·lar una reserva

 • Des de: Servicios al usuario > Estantería de reservas activas, fer clic sobre Cancelar en la línea de la reserva.
 • Des de la fitxa d'usuaris, pestanya Solicitudes, fer clic el botó dels punts suspensius i seleccionar Cancelar del desplegable.

 • S'obrirà una nova pantalla en la qual haurem de seleccionar la raó de la cancel·lació. Deixarem marcada la casella de Notificar al usuario en el cas que desitgem que l'usuari reba una notificació electrònica.
 • Finalitzarem el procés clicant a Confirmar.

Actualitzar la data de vigència d'una reserva

 • Anar a la fitxa de l'usuari, pestanya de Solicitudes
 • Fer clic en la icona dels tres punts suspensius, seleccionant Actualizar fecha de vigencia.
 • També ho podem fer des de Servicios al usuario / Estantería de reservas activas.

 • S'obrirà una caixa on podrem introduir la nova data de vigència de la reserva. Clicant en la icona del calendari podrem seleccionar la data d'un calendari.
 • Finalitzarem donant a Guardar.

Préstec al despatx


El préstec al despatx és un servei que s'ofereix a usuaris PAS i PDI per a poder rebre una reserva al despatx o oficina.

Aquest servei està habilitat a totes les biblioteques excepte Dipòsit.


Condicions

 • Només per a usuaris PAS i PDI
 • Només exemplars amb tipus de préstec General o Investigació.
 • L’usuari ha de tenir en la seua fitxa d’Alma una Adreça de tipus Oficina amb l’adreça del despatx.
 • El personal de la biblioteca afegirà a mà la nova adreça, ja que les adreces que venen de la base de dades de la UV (marcades com Datos externos), Alma no deixa modificar-les. 
 • Per al PAS es realitzarà a demanda.

Crear una adreça tipus Oficina

 1. Anar a la fitxa de l'usuari > pestanya Información de contacto
 2. Fer clic sobre "Añadir dirección"
 3. Omplir les dades de l'adreça.
 4. Deixar en blanc la casella Añadir como externo. 
 5. Seleccionar el tipus d'adreça = Oficina
 6. Podem afegir una nota si és necessari.
 7. A continuació Añadir y cerrar. Comprovar que  s'ha creat correctament i Guardar


Procediment per a fer una reserva per a entregar al despatx

El procediment és el mateix que per a una reserva general:

Reservar des de Trobes: 

 1. L'usuari fa la reserva seguint les indicacions del manual de Trobes: https://uv-es.libguides.com/trobes/reserves.
 2. Seleccionar del desplegable Localització de recollida l'opció d'Entrega personal > Adreça de la feina
 3. Enviar petició
 4. Si l'exemplar està disponible a la prestatgeria, després de fer la reserva, ja apareixerà en Servicios al usuario > Solicitudes de recursos >Recoger de la Estantería de la biblioteca propietària de l'exemplar.
Reservar des d'Alma

 1. Buscar un exemplar per exemplars físics. Clicar sobre Solicitar.
 2. Tipus de sol·licitud > Solicitud de ejemplar físico del usuario
 3. Introduir o buscar el sol·licitant
 4. En funció del tipus d'usuari es desplegarà Recoger en > Entrega personal: Entrega en oficina
 5. Enviar

O des de l'opció Enviar solicitud de la pàgina Gestionar servicios del usuario.

Una vegada feta la sol·licitud, la veurem des de:

 • Servicios al usuario > Gestionar servicios del usuario
 • Pestanya Solicitudes
 • Fem clic sobre el número de cola de la línia que conté la sol·licitud de reserva
 • Veurem la cola de sol·licituds per a l'exemplar i la informació del tipus de sol·licitud: Patron physical item request i el destí del següent procés.
 • La biblioteca de l’exemplar gestiona la sol·licitud (al igual que en una reserva normal).
 • Quan estiga processat per la biblioteca de l'exemplar, en la cola de solicitudes apareixerà Destino: NOMBRE: Dirección del trabajoServir reserva al despatx

 1. En Servicios al usuario > Solicitudes de recursos > Recoger de la estantería ens apareix la reserva.
 2. Servicios al usuario > Solicitudes de recursos > Escanejar exemplar

A l'escanejar un exemplar per a préstec al despatx, Alma presta l'exemplar i informa que la destinació és l'adreça de la feina de l'usuari.

Fent click en la icona  del camp Solicitante podem consultar l'adreça de l'usuari:


Atenció: si l'usuari està sancionat o te préstecs vençuts, Alma enviarà l'exemplar a l'adreça de la feina sinó que posarà l'exemplar en Prestatge de reserves.


A més, a l'escanejar l'exemplar, en aquest moment Alma envia a l'usuari una notificació com aquesta:


Devolució d'un exemplar sol·licitat per a Préstec al Despatx

Si un exemplar que és elegible per a Préstec al despatx està prestat per un usuari i té una reserva per a Préstec al Despatx per a un altre usuari, si es fa la devolució de l'exemplar en una biblioteca que no és la propietària del mateix, Alma primer posa l'exemplar en trànsit a la biblioteca propietària. Des de la biblioteca propietària, a l'escanejar l'exemplar, aquest ja es marcarà com a préstec per enviar al despatx.


Reserves intercampus

El Préstec Intercampus en Alma funciona a través de l'activació d'una reserva que el propi usuari farà des de Trobes (PAS, PDI, estudiants de postgrau, estudiants amb discapacitat i estudiants del campus d'Ontinyent) o pel personal de la biblioteca des d'Alma. El sistema distingeix quan una reserva és intercampus en funció del campus de l'usuari i de l'exemplar. Per a poder fer una reserva intercampus, l'usuari no ha d'estar bloquejat, sancionat o haver arribat al màxim de reserves.

Els usuaris podran fer la reserva sobre qualsevol llibre, disponible o prestat, manual o monografia.

Per tal d'indicar el trànsit, s'escanejaran els exemplars des de la biblioteca d'origen. Es tornaran a escanejar en la biblioteca de recepció per a que passen al prestatge de reserves actives.

Es realitzen seguint el procediment habitual de reserva

Si cliquem en el número, ens mostrarà les dades de la reserva i la biblioteca a la qual caldrà enviar el document:

Finalment, escanejarem l'exemplar i l'enviarem a la biblioteca de l'usuari.


El flux de reserves intercampus es el següent:

ANADA

Biblioteca

Acció 1

Acció 2

1

Biblioteca A

Reserva en ALMA / Primo (el propi usuari)


2

Biblioteca B

Recollir exemplar de la prestatgeria  →

Escanejar

Trànsit

3

Biblioteca A

Escanejar  →

Col·locar en Prestatge de reserves


RETORN

Biblioteca

Acció 1

Acció 2

1

Biblioteca A

Usuari torna exemplar →

Devolució en ALMA

2

                                                             ↓
                                                         Trànsit

3

Biblioteca B

Escanejar

Col·locar en la seua prestatgeria

Reserva anticipada de Cabines de treball


Biblioteca Dipòsit

El flux en la Biblioteca Dipòsit és igual que el de qualsevol biblioteca amb la particularitat que es prescindeix de la prestatgeria de reserves actives i caducades ja que no existeixen.