Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Per a la redacció dels continguts es recomana seguir les pautes següents:

  • Redactar en segona persona o utilitza l'estil impersonal.
  • Construir oracions senzilles, clares i concises.
  • Utilitzar paràgraf curts, com a màxim de 5 o 6 línies
  • Trencar la uniformitat del text dividint-lo en seccions o utilitzant enumeracions, enllaços o negretes.
  • Els hipervincles es faran incrustats en el text i s’evitarà utilitzar frases del tipus “fes clic ací”.
  • Utilitzar l’eina per escurçar els enllaços disponible en portal.uv.es en cas que siguen molt llargs. Així, hi facilitem l'accés.
  • No labels