Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2.1. Creació

El manual d'ALMA s'elabora en el programa col·laboratiu Confluence. El programa permet l'edició col·laborativa de pàgines per als usuaris autoritzats.

Per a sol·licitar l'alta o baixa de permisos d'edició, escriure un correu a cataleg@uv.es indicant el nom i usuari de la UV de la persona i la/les pàgines del manual que editarà.

L'idioma de redacció del manual és el valencià, excepte quan l'explicació del programa exigisca un altre idioma, per exemple, les opcions de menús, ordres, etc.

2.1.1. Creació i organització de pàgines

Les pàgines es crearan per a una informació més o menys estable, duradora en el temps i que puga ser actualitzada.
Varies persones poden editar la mateixa pàgina al mateix temps. Per a fer-ho s'utilitza l'opció Invita a personas a editar contigo. 
Els canvis es guarden i sincronitzen automàticament, per la qual cosa tots els editors veuen el mateix. Poden editar la mateixa pàgines fins a 12 persones alhora.

Pots treballar en una pàgina i evitar que es veja fins que estiga acabada.

Esborrany: si és una pàgina nova que mai ha sigut publicada, treballaràs amb "Borrador"

Pàgines amb canvis no publicats: són edicions realitzades en una pàgina publicada, però sense fer-les públiques després.

Si crees o edites una pàgina però encara no vols publicar els canvis, punxa Cierra a la part inferior dreta de l'editor. D’aquesta manera, es desaran els canvis a l’editor sense publicar-los i pots tornar en qualsevol moment.

Si tanques l'editor, retornaras a la versió publicada de la pàgina o, si esteu treballant en un esborrany, a la vostra llista treballada recentment.

Els esborranys i les pàgines amb canvis inèdits apareixen a Panel / Recientemente actualizado. Pots diferenciar-les fàcilment perquè tindran una etiqueta de "borrador" o "cambios no publicados" al costat dels seus títols.

Es poden organitzar les pàgines en una jerarquia, amb pàgines secundàries i / o principals per a contingut estretament relacionat. Quan navegues a una pàgina de Confluence i tries el botó Crear en l'encapçalat, la pàgina que estàs creant serà per defecte un element secundari de la pàgina que estàs veient. Poden fer-se tantes pàgines i nivells secundaris en la jerarquia com siga necessari. 

2.1.2. Enllaços

En les pàgines, poden crear-se enllaços a pàgines, publicacions de blog (si utilitzes el blog), àncores, arxius adjunts, llocs web externs... Els enllaços poden ser text o imatges.

Els enllaços a pàgines dins del nostre lloc Espai de Treball (en Confluence) són relatius, la qual cosa significa que és possible moure pàgines i canviar de nom pàgines sense trencar enllaços. Si es canvia el nom d'una pàgina, Confluence actualitzarà automàticament tots els enllaços relatius a la pàgina (excepte en algunes macros). Els enllaços de llocs externs es trencaran, llevat que utilitzen l'URL permanent.

No es pot configurar un enllaç perquè s'òbriga en una nova finestra o pestanya. Els usuaris poden triar fer clic dret / CTRL + clic en l'enllaç si desitgen obrir-lo d'una manera particular.

2.1.3. Ús d'etiquetes

Les etiquetes són paraules clau que s'afigen a les pàgines, adjunts o espais per a facilitar l'agrupació i la cerca d'aquests elements. Les etiquetes no accepten espais i s'emmagatzemen en minúscules.

Recomanacions per a les etiquetes:

-utilitzar etiquetes en el major nombre possible d'elements. Com més ampli siga el nombre d'etiquetes, més podrem explotar aquesta informació.

-en la mesura que siga possible, millor que les etiquetes no siguen molt llargues i siguen fàcils d'entendre. Cal buscar que les etiquetes siguen paraules clau.

-usar separadors per a introduir diverses paraules. Com hem comentat, les etiquetes no accepten introduir espais en una mateixa etiqueta. Si es necessita inserir etiquetes amb més d'una paraula, cal afegir el caràcter guió baix per a unir les paraules. Per exemple, per a etiquetar un article com a “Suport Usuaris” cal introduir l'etiqueta “suport_usuaris”.

-les etiquetes utilitzades entre el personal que treballa en el manual han de ser consistents. per evitar que un mateix contingut siga referit per etiquetes escrites de diferent forma. Per a aconseguir aquesta consistència, Confluence introdueix el suggeriment d'etiquetes. També es molt important la comunicació entre el personal per a utilitzar el mateix etiquetatge.

2.2. Actualització

Indicar al peu de cada pàgina l'última data d'actualització amb aquest format:
Actualitzat dd/mm/aa

2.3. Comentaris

Confluence permet que el personal pose comentaris a les pàgines per a plantejar dubtes o suggeriments de millora. El/els autors de la pàgina han de contestar i resoldre els comentaris.

Actualitzat 02/02/21