Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Comptar ús en sala (Registrar uso interno)

Comptar ús en sala s'anomena en Alma "Registrar uso interno":

 • Servicios al usuario > escanear ejemplares
 • Marcar l´opció Registrar uso interno al escanejar els exemplars
 • Desmarcar la casella en acabar per assegurar-nos de que, en tornar a escanejar un exemplar, no es cree una nova indicació d'ús intern i no es comptabilitze en les estadístiques d'ús. 
 • La llista ens indica què hem de fer amb l'exemplar escanejat. En aquest cas, després de l'ús intern, el destí és reubicar-lo a la prestatgeria.


Les dades d'ús intern podran visualitzar-se desplegant Otros detalles en la part inferior del registre d'exemplar:


Canviar codi de barres i afegir una nota en l'exemplar

Localitzem l'exemplar al qual hem de canviar el codi de barres mitjançant la caixa de cerca o escanejant-lo si el tenim a mà. Cliquem en Editar ejemplar.

Se'ns obrirà l´Editor de ejemplar físico on podrem canviar el codi de barres. Si fóra necessari, apuntarem en notes internes, dins de la pestanya de Notas, el codi de barres antic o qualsevol altra informació que vulguem ressenyar i donarem a Guardar.


Ordres de treball: Canvi signatures, Reparació portàtils, Enquadernació exemplars, Exposició i Adquisicions

Veure els procedimients: 


Marcar com a extraviat

Per a marcar un exemplar com extraviat cal tindre el rol d'operador d'inventari físic.

Passos a seguir:

 • IMPORTANT: Cerquem el llibre des de l'entitat Títulos físicos per paraula clau, codi de barres, etc., i després en la icona dels tres punts suspensius seleccionem Ejemplares.
 • Des de la Lista de ejemplares podrem buscar si fóra necessari per signatura o per codi de barres l'exemplar que volem marcar com extraviat.
 • Cliquem en la icona dels tres punts suspensius a la dreta de l'exemplar per a seleccionar a Cambiar a extraviado/encontrado.

Perquè aparega l'opció de Cambiar a extraviado és important notar que l'estat de l'exemplar ha de ser Ejemplar en su lugar, atès que se suposa que és un exemplar que no trobem en el seu lloc de la prestatgeria.


Cambiar a encontrado

Si el llibre apareix:

 • Des del taulell repetiríem el procés tornant a seleccionar Cambiar a extraviado/ encontrado
 • Si apareix el llibre també podem retornar-lo directament per mitjà de Devolver ejemplares o Escanear ejemplares dins de Servicios al usuario, apareixent en aquest cas un missatge, sent el pas següent reubicar físicament l´exemplar.

Cal tindre en compte que si un usuari agafa de la prestatgeria un llibre codificat com extraviat i el porta al mostrador de préstec per a ser prestat, el programa executa el préstec sense cap avís ni indicació, i automàticament canvia l'estat de l'exemplar a En préstamo. Des d'Editor de ejemplar físico > Historial es poden consultar els canvis d'estat d'un exemplar.


Tipus de procés Extraviado > Canviar a encontrado

 

Si trobem el document, escanegem l'exemplar per a tornar a canviar l'estat.


Visualització en 
Trobes

(warning) IMPORTANT: A diferència de l'estat de Perdido, quan marquem com Extraviado, en Trobes apareixerà com a disponible i reservable. Per a que aparega com perdut en Trobes, encara que seguirà sent reservable per l'usuari, haurem de donar-lo com perdut. Vegeu l'apartat de Devolucions > Possibles incidències en la devolució > Document perdut.


Si l'exemplar que hem donat per extraviat és l'únic que penja de l'Existència (Holding), ho haurem d'ocultar en la interfície de descobriment (Trobes).

Després d'assenyalar l'exemplar com Extraviado, tornem a la Lista de ejemplares. En el registre cliquem en Existencias o Todos los registros de existencias.

En la pantalla següent ens trobarem amb l'opció Editar. La seleccionem i s'obrirà l'Editor MD. Allí en desplegar el menú Herramientas cerquem l'última acció del menú Definir etiquetas de gestión. En seleccionar sobre ella, marcarem l'opció d' Ocultar de la interfaz de descubrimiento. Així aconseguim evitar que els registres de documents perduts apareguen en Trobes.


Marcar com a Perdido / Pagado

Veure els procedimients: Procedimiento ejemplares Perdido_Pagado


Canvi d´ubicació temporal d´un exemplar

Si per algun motiu hem de realitzar una reubicació temporal d'exemplar podrem fer-ho creant una sol·licitud (si per exemple l'exemplar està en una altra biblioteca) i després registrar el canvi d'ubicació en l'exemplar des de l'Editor d'exemplar:

 1. Crear una sol·licitud:
 • Cerquem l'exemplar i seleccionem des del menú dels punts suspensius l'opció Ejemplares per a accedir a la Lista de ejemplares
 • A la dreta de l'exemplar a modificar fem clic sobre la icona del tres punts suspensius i seleccionar Cambiar ubicación.
 • Seleccionem Tipus de solicitudMover de manera temporal.
 • Se'ns obrirà una nova pantalla en la qual haurem d'emplenar de manera obligatòria a quina biblioteca o secció enviar la sol·licitud. Opcionalment, podem omplir altres camps com la signatura o termini de devolució de l'exemplar a la seua ubicació habitual.
 • Acabem clicant en Enviar.
 • La sol·licitud es podrà visualitzar des de Servicios al usuario > Gestionar solicitudes y procesos de ejemplar i filtrant en facetes per Tipo de solicitud o proceso : Mover de manera temporal     2. Modificar l´ubicació desde l'Editor de ejemplar físco:

 • Busquem l'exemplar per l'entitat "Ejemplares Físicos" i cliquem en l'opció "Editar ejemplar" o directament en el codi de barres del mateix per a accedir a l'Editor de ejemplar físico.
 • Dins de l'Editor de ejemplar físico en la pestanya de Información general modifiquem els camps oportuns dins de la secció de Informació de ubicación temporal seleccionant "Sí" en l´apartat de El ejemplar está en una ubicación temporal
 • Des d'aquesta opció també podrem indicar una data de devolució de l'exemplar a la seua ubicació permanent habitual.
 • Acabem clicant en Guardar.


Passat el termini indicat en Fecha de devolución, ens apareixerà com a Tarea arreplegar l'exemplar de la seua ubicació temporal per a portar-lo a la ubicació permanent.  

Per a tornar a la ubicació original, s'editarà l'exemplar i es marcarà l'opció El ejemplar NO está en una ubicación temporal.

          


Canviar la ubicació de diversos exemplars

Si el que volem és canviar la ubicació a diversos llibres (permanent o temporal) o enviar-los a restaurar, el procés es realitza des de Servicios al usuario > Escanear ejemplares > Cambiar información del ejemplar i es passen els codis de barres.


            Esporgar un exemplar

Per a esporgar un exemplar s'ha establit aquest procediment: Procedimiento para dar de baja registros bibliográficos, de existencias y de ejemplar en ALMA