Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3.1.  Simplicitat

El principi general per a la construcció del manual és la simplicitat, tant en l'expressió com en l'estructura, ús de macros, etc.

3.2. Estructura

El manual s'estructura en blocs temàtics:

Cada bloc té una pàgina inicial que conté l'índex de contingut i cada apartat de l'índex està enllaçat amb la seua pàgina.

Cal mantindre la pàgina índex de cada bloc i crear una pàgina nova per a cada apartat i enllaçar amb un hipervincle el títol de cada punt amb la pàgina corresponent.

3.3. Estructura de les pàgines

La disposició de les  pàgines pot tenir un gran impacte en la manera de llegir-les, i els dissenys permeten situar text, imatges, macros, gràfics, etc.

Hi ha dues maneres de modificar el disseny d'una pàgina:

  • Utilitzar Diseño de página per afegir seccions i columnes de manera fàcil.
  • Utilitzar les macros,  que són més flexibles i permeten una major complexitat en el disseny.

  • No labels